INFORMACJA!

W związku z § 34 ust. 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informuję,   że: 

„Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Gilowicach za 2018 rok  składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),                     zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gilowice, Gilowice ul. Krakowska 40    34-322 Gilowice, tj. jednostki obsługującej.”    

SZLACHETNA PACZKA

Dyrekcja Zespołu Szkół w Gilowicach

wraz z Opiekunami oraz członkami Szkolnego Koła Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Gilowice

                                                            do udziału w akcji Szlachetna Paczka.                                                            

Po raz trzeci pragniemy włączyć się w ogólnopolską akcję pomocy konkretnym rodzinom.

 

W dniach od 19 do 30 listopada można dokonać wpłat w Zespole Szkół w Gilowicach.
Za zgromadzone środki zostaną zakupione niezbędne produkty dla wybranej rodziny
z Żywiecczyzny.

Serdecznie zapraszamy,
niech kolejni potrzebujący ludzie poczują, że nie są sami, że ktoś o nich pamięta…