REGULAMIN

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW

w Szkole Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Gilowicach

                                                                                                                                             

I.  Wejście do szkoły i wyjście po skończonych zajęciach.

 1. Czas pobytu ucznia  w szkole jest ściśle określony. Do szkoły należy przyjść na 10 minut przed rozpoczęciem 1. lekcji i wyjść równo z dzwonkiem kończącym przerwę po ostatniej lekcji.
 2. Czas przed lekcjami oraz po ich zakończeniu uczniowie mogą spędzać   w świetlicy szkolnej – w godz. od 700  do 1600.
 3. Uczniowie z klas IV – VII, którzy na 1. lekcji mają zajęcia wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych pozostają na parterze do dzwonka na lekcję i czekają na nauczyciela, pod którego opieką przechodzą do pracowni komputerowej lub sali gimnastycznej.
 4. Samowolne opuszczenie szkoły w czasie zajęć: od rozpoczęcia do ich zakończenia jest zabronione.

II. Zachowanie podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 1. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się parami przed klasą, w której ma odbywać się lekcja i pod opieką nauczyciela wchodzą powoli do sali.
 2. W razie nieprzybycia nauczyciela na zajęcia przewodniczący klasy zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły lub innemu nauczycielowi.
 3. W trakcie lekcji uczeń wykonuje polecenia nauczyciela, nie spożywa posiłków, nie pije napojów, nie żuje gumy, nie korzysta  z telefonu komórkowego i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 4. Uczniowie wstają do odpowiedzi.
 5. W sytuacji, gdy w trakcie zajęć do sali lekcyjnej wchodzi nauczyciel lub inna dorosła osoba, uczniowie wstają z miejsc.
 6. Uczniowie są zobowiązani do dbania o mienie szkolne – ławki, krzesła, inne sprzęty, pomoce dydaktyczne.
 7. Uczeń zobowiązany jest utrzymywać ład i porządek w swoim miejscu pracy.
 8. Uczniowie przebierający się na zajęcia wychowania fizycznego są zobowiązani do stosowania obuwia zamiennego, właściwego stroju sportowego  i pozostawienia plecaków w szatni przy sali gimnastycznej.
 9. Uczeń kładzie na swoim stoliku wyłącznie przybory szkolne, podręczniki, zeszyty oraz rzeczy potrzebne do lekcji.
 10. Uczniowie są zobowiązani do pozostawienia po skończonej lekcji porządku.
 11. Po zakończeniu lekcji uczniowie za pozwoleniem nauczyciela powoli wychodzą na korytarz.
 12. Po ostatniej lekcji uczniowie schodzą do szatni pod opieką nauczyciela.

III.  Zachowanie w czasie przerw międzylekcyjnych.

 1. Podczas przerwy uczeń podporządkowuje się poleceniom nauczyciela dyżurującego i innych pracowników szkoły.
 2. Uczeń przebywa w trakcie przerwy w rejonie sali, w której będzie miał lekcję.
 3. Zabrania się uczniom samowolnego schodzenia na I piętro  i parter.
 4. Na obiad uczniowie klas I – III sprowadzani są parami pod opieką nauczyciela wychowawcy, a uczniowie klas IV – VIII schodzą parami pod opieką nauczyciela sprawującego dyżur na stołówce . Po lekcji wychowania fizycznego uczniowie są sprowadzani na obiad pod opieką nauczyciela w-f.
 5. Po schodach uczniowie poruszają się spokojnie, prawą stroną.
 6. Z biblioteki uczniowie mogą korzystać po skończonych lekcjach lub w trakcie długiej przerwy.
 7. Uczniowie zobowiązani są ułożyć plecaki wzdłuż ściany obok sali, w której będą mieli lekcję.
 8. Wszelkie wynikłe podczas przerwy problemy, konflikty, zauważone sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczeń zgłasza dyżurującemu na korytarzu nauczycielowi.
 9. O zauważonym podczas przerwy wypadku rówieśnika oraz wszelkich urazach i złym samopoczuciu uczeń natychmiast zawiadamia dyżurującego na korytarzu nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
 10. Uczniowie zachowują się uprzejmie wobec nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i innych osób dorosłych spotkanych podczas przerwy na korytarzu – ustępują miejsca, mówią „dzień dobry”, „do widzenia”
 11. W czasie przerwy zabrania się:
 • biegania,
 • hałasowania (krzyki, piski, gwizdy itp.),
 • siadania na parapetach, otwierania okien, wychylania się przez okno,
 • grania w zabronione przez nauczyciela gry i zabawy,
 • zachowań agresywnych,
 • śmiecenia, niszczenia mienia szkolnego,
 • kopania i rzucania przedmiotami,
 • spędzania przerw na schodach, w szatni przy sali gimnastycznej oraz  w łączniku do niej prowadzącym, a także w innych zakamarkach szkoły,